Ouders en school


Arcade
Onze school
Inrichting van ons ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect
Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten Schoolgids
Website
Jaarkalender
Ouderapp
Ouderavonden
Kijkavond/middag
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten Oudercommissie
Activiteitencommissies
Schoolfeesten
Afscheid groep 8
Kinderboekenweekfeest
Bazaar
Schooltuin
Creatieve vakken
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling Medezeggenschapsraad
Op de hoogte stellen van opvattingen en verwachtingen van ouders Oudertevredenheidsonderzoeken
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) Portfoliogesprekken (2x per jaar)
Informatieavond begin schooljaar
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen)