De ontwikkeling van onze leerlingen


Werkwijze en ontwikkelingen
Breinstein
Ondersteuning voor en de ontwikkeling van het jonge kind
Schoolondersteuningsprofiel
 

Werkwijze en ontwikkelingen


Arcade


Al onze scholen nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen om de kwaliteit te verbeteren. Op de scholen wordt het werk van de leerlingen dagelijks gevolgd. De leerkrachten observeren, registreren, toetsen en beoordelen het werk van de leerlingen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders. Deze werkwijze stelt de leerkracht in staat vast te stellen of de ontwikkeling naar wens verloopt.  
 
De eindtoets wordt door alle leerlingen aan het eind van de basisschool gemaakt. Deze toets is verplicht. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan heroverweegt de school het advies. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken. 
 

Onze school


Wij hebben de leerling-populatie goed in beeld en nemen op basis van gegevens, zoals de tussenopbrengsten, beslissingen ter verbetering. De tussen- en eindresultaten worden twee keer per jaar op leerling-niveau, groepsniveau en schoolniveau geanalyseerd. Daar waar nodig wordt het onderwijs aangepast. 
 
Elk jaar nemen we één van de genormeerde eindtoetsen af. De afgelopen jaren is dit de IEP- toets geweest. De leerlingen hadden een duidelijke voorkeur voor een schriftelijke toets boven een digitale. De afgelopen jaren waren onze scores (ruim) voldoende. Belangrijk is te kijken of de leerlingen het minimaal vereiste niveau van  1F hebben gehaald. In dit schooljaar was dit voor zowel Begrijpend Lezen als Rekenen voor 100% het geval. Voor Begrijpend Lezen haalde zelfs 80% 2 F en 2 leerlingen haalden voor Rekenen 1S.  Door de Coronacrisis is de toets in 2020-2021 niet afgenomen.

 

Schooladviezen


De afgelopen drie schoolaren zagen onze schooladviezen er als volgt uit:
 
Onderwijstype
2019-2020
2020-2021
2021-2022
VWO/gymnasium      
HAVO/VWO     2
HAVO      
VMBO TL/HAVO 2 2  
VMBO TL      
VMBO Kader/TL 3   1
VMBO Kader     2
VMBO Kader met LWOO      
VMBO Basis/Kader 1 1  
VMBO Basis      
VMBO Basis met LWOO      
Parktijkonderwijs      
       
Totaal aantal leerlingen 6 3 5

Per jaar kan de leerlingenpopulatie die de school verlaat nogal verschillen. Vaak zijn het wat kleinere groepen, die soms gekenmerkt worden door grote verschillen in uitstroomniveau. De kracht van onze kleine school is nu juist dat wij alle leerlingen een passend aanbod kunnen geven. Voor op staat dat de leerling zich goed ontwikkelt binnen zijn eigen leerlijn.