Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Ons motto is “Net even anders”. De vraag is dan natuurlijk wat onze school “net even anders” maakt en waarom we dit willen zijn.
 
Wat doen wij anders?
Ons onderwijs is gebaseerd op maatwerk. Wij kijken, samen met leerling en ouders, wat het beste bij het kind past. Dit kan per vak overigens verschillend zijn. Maar het gaat verder. Wij zijn er ons van bewust dat kinderen op verschillende manieren leren en willen waar mogelijk daar aan tegemoet komen binnen de inhoudelijke kaders  die er in ons onderwijs gelden (de zogenaamde kerndoelen) Waar de ene leerling leert door te doen/ervaren, leert de andere juist door te lezen en leren. En de ene leerling heeft genoeg aan één keer doorlezen om iets te onthouden, terwijl de andere wat vaker moet oefenen. Binnen ons onderwijs krijgen de leerlingen de kans om hun eigen leerstijl en talenten te ontdekken en toe te passen. Dit houdt in dat er binnen onze school geen klassikaal onderwijs aantreft, maar onderwijs waar iedere leerling aan zijn eigen doelen werkt. En natuurlijk zijn er gemeenschappelijke doelen, waaraan gezamenlijk gewerkt kan worden. Leerlijnen staan daarbij centraal, methodes worden nauwelijks meer gebruikt. Door het werken met leerlijnen en specialismen is het overzicht van de doorgaande leerlijn van gr 1-8 groot en kan er makkelijk groepsoverstijgend instructie worden gegeven. Dat betekent bijvoorbeeld dat sommige leerlingen uit groep 5 al meedoen met onderdelen van  de instructie van een hogere groep. Andersom komt natuurlijk ook voor. Of een leerling een doel heeft gehaald wordt duidelijk door het maken van een dictee, het schrijven van een verhaal, het maken van een plattegrond op schaal etc. Leerkrachten en leerlingen houden de vorderingen bij. Leerlingen hebben daarvoor een overzicht van de leerlijnen in hun portfolio en kunnen dus ook zelf zien waar ze nog aan moeten en willen werken. Het portfolio bespreekt de leerling twee keer per jaar met de ouders. We zijn er van overtuigd dat we het beste uit de leerling kunnen halen als we hen de ruimte geven om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Het mag duidelijk zijn dat de rol van de coach daarbij een belangrijke is. Overigens maken onze leerlingen 2 keer per jaar de Citotoets, maar ook hier toetsen we waar nodig op niveau.
 
De zaakvakken worden thematisch aangeboden. Per jaar worden er circa 5 thema’s gedurende een aantal weken behandeld. Tussen de verschillende thema’s wordt steeds weer de verbinding gezocht. In de groepen 1-3 wordt uitgegaan van het beginsel spelend leren en in de groepen daarboven van ontdekkend leren. Ook hier is de inbreng van de leerling zelf wederom een grote. De eindopdracht van een thema is variabel. Het kan een presentatie, een filmpje, een thematafel  of een toneelstuk zijn. Waar mogelijk proberen wij een relatie te leggen met andere vakken. Begrijpend Lezen teksten worden bijvoorbeeld passend bij het thema gezocht. Diverse taalopdrachten zijn tevens goed te combineren met het thematisch werken. Maar minstens zo belangrijk vinden wij de verbinding met de creatieve vakken en met de maatschappij. Een aantal keren per jaar maken onze leerlingen kennis met verschillende culturele instellingen. We bezoeken zelf een musea of halen een bepaalde deskundigheid in de klas. En elk jaar hebben wij de Kunstweken, waarin een bepaald kunstitem centraal staat. Door deze werkwijze wordt het onderwijs betekenisvol. Ook ICT en technieklessen krijgen een steeds grotere rol in ons onderwijs.
 
We vinden het verder belangrijk dat onze kinderen fysiek goed in hun vel zitten en stimuleren het lichamelijk actief zijn. Bewegingsonderwijs heeft daarom een belangrijke plaats in ons onderwijsaanbod. Steeds meer dringt door dat leerlingen vaak door te bewegen beter leren dan door de hele tijd stil te zitten. Wij passen onze lessen daar ook zoveel mogelijk op aan. Eén keer per week gaan de leerlingen van gr 4 t/m 8 naar de sporthal in Dalen. De leerlingen van groep 1-2-3 krijgen hun bewegingsonderwijs binnen- en buiten de school. Elke dag is er tijd ingepland voor bewegen. De fysieke ruimte buiten de school biedt daar voldoende ruimte voor. Op ons nieuwe schoolplein is ook een multifunctioneel sportveld. aanwezig. Voor alle groepen een kans om wat vaker aan beweging te doen! En we bieden leerlingen via onze creatieve ateliers (drama, muziek, yoga, filosoferen en tekenen) de mogelijkheid om gebruik te maken van hun talenten. We ervaren dat leerlingen zich hierdoor vrijer durven te bewegen en te uiten.
 
Waarom willen wij anders zijn.
Wij denken dat het klassikale onderwijssysteem onze leerlingen niet de kansen geven die zij verdienen. Immers elke leerling is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Daarnaast hebben wij als school de uitdaging om iedereen passend onderwijs te bieden. Wij denken dat we dit vanuit ons onderwijsconcept kunnen. Omdat leerlingen veel samenwerken op het leerplein en een passend aanbod krijgen denken wij het beste uit leerlingen te kunnen halen. Deze andere werkwijze waarin het leerplein centraal staat past bij ons, wij voelen ons thuis in dit concept, willen ons graag blijven ontwikkelen en niet onbelangrijk wij denken op deze manier aan de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen tegemoet te komen.