Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept 
Lesuren
Onderwijstijd
 

Zicht op sociale ontwikkeling


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen schoolcompetenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen wordt gevolgd door middel van het 2 keer per jaar afnemen van Viseon, een toets van Cito die de sociaal-emotionele ontwikkeling volgt. Ook wordt hiermee jaarlijks de sociale veiligheid gemeten. Leerkrachten vullen twee 2 keer per jaar een vragenlijst in over elke leerling. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Als uit deze gegevens signalen voortkomen die ons zorgen baren, wordt dit uiteraard besproken met ouders. Echter, omdat wij regelmatig gesprekken voeren met leerlingen en korte lijnen hebben met ouders, worden wij zelden verrast door de resultaten die hier uit komen. Het contact tussen leerlingen, ouders en leerkrachten is van zodanige aard dat zaken makkelijk bespreekbaar zijn.
 
Sinds een aantal jaren gebruiken wij de methode Kwink op school. Naast het sociaal-emotionele gedeelte zijn in de methode ook burgerschap en mediawijsheid geïntegreerd. Kwink is een methode voor groep 1-8 en is enerzijds gericht op preventie en anderzijds op het creëren van een veilige groep. Kwink is gebaseerd op de theorie van de groepsdynamica en sociaal-emotioneel leren. In Kwink zijn vijf bewezen gedragscompetenties te herkennen: besef hebben van jezelf, besef hebben van een ander, keuzes kunnen maken, zelfmanagement, relaties kunnen hanteren. In de wekelijkse lessen die er schoolbreed worden gegeven leren kinderen om te gaan met zichzelf en met anderen.

Schoolbrede afspraken
Binnen de school hebben we afspraken opgesteld waaraan we ons allemaal houden. We focussen ons op positief gedrag. Deze afspraken hebben we met de leerlingen besproken en worden regelmatig weer onder de aandacht gebracht. De afspraken hangen in de school, zodat iedereen ze kan zien.  Consequenties van (regelmatig) overtredend gedrag moeten duidelijk zijn. De volgende afspraken hebben we gemaakt:
 
In onze school:    
                                                     
- Vinden wij het belangrijk dat iedereen erbij hoort en zich thuis voelt;
- Waarschuwen wij de leerkracht als we merken dat iemand zich niet prettig voelt;
- Hebben wij respect voor elkaars mening en luisteren we naar elkaar;
- Geven wij op een correcte manier antwoord;
- Willen we graag veel leren, maar vinden we plezier ook heel belangrijk;
- Storen wij elkaar niet onnodig en werken wij stil op het leerplein;
- Zorgen wij ervoor dat de school er netjes uitziet;
- Houden wij ons aan de afspraken die gelden in de school, klas en op het plein.

En dat kan alleen als we het samen doen!
 
 
 
Naast de schoolbrede afspraken bespreken we in de groepen samen met de kinderen hoe we met elkaar omgaan in de klas en op het plein en maken we samen afspraken over wc gebruik e.d.
 
Met alleen afspraken maken zijn we er niet. Het is belangrijk dat de afspraken regelmatig herhaald worden (ook in het team!) en ze worden nagekomen. Voor leerlingen is het dan duidelijk dat er op de afspraken gelet wordt. Duidelijkheid daarin biedt veiligheid voor kinderen. Ze weten waar ze aan toe zijn. Het is voor leerlingen belangrijk dat leerkrachten dezelfde taal spreken. Binnen het team wordt daarom regelmatig besproken hoe we in bepaalde situaties met elkaar omgaan. Daarbij is het van belang dat we ons niet alleen richten op het nakomen van de afspraken, maar ook op de vraag hoe kunnen we leerlingen helpen om in bepaalde situaties adequaat te reageren.  De kwinkcoach kan hierbij een coachende rol vervullen.