Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 


Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


Het afgelopen schooljaar was natuurlijk een bijzonder jaar door de 2e lockdown en het werken in bubbels. Gelukkig liep het thuisonderwijs veel beter dan in de 1e periode en hebben we geconstateerd dat het met de achterstanden meevalt. Wel merken we dat de mate waarin de leerlingen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en bepaalde routines wegzakken.  Tijd dus om de touwtjes wat aan te trekken door toch waar nodig meer sturing te geven en aandacht te besteden aan de executieve functies (zelf plannen, aanpak werk, samenwerken etc.).  . Door het groepsdoorbrekend werken, merken we dat we goed in staat zijn de leerlingen op maat onderwijs te bieden. Zo doen bijvoorbeeld leerlingen uit groep 4 met een leesachterstand mee met het leesonderwijs van groep 3 en de leerlingen uit groep 5 die het aan kunnen, krijgen voor rekenen leerstof aangeboden op een hoger niveau. Zo kunnen we alle instructies op niveau gegeven en hebben we ruimte om leerlingen extra instructie te geven.

Kijkend naar ons onderwijs dan hebben we de methodes  losgelaten en wordt ons onderwijs steeds meer vormgegeven door gebruik te maken van spelvormen, bewegend leren en concreet materiaal. Op deze manier creëren we een grotere betrokkenheid van de leerlingen en komen we ook tegemoet aan leerlingen met een andere leerstijl. Een mooi voorbeeld hiervan is het leesonderwijs in groep 3; de leerlingen bedenken en maken daar zelf letterkaarten passend bij de aangeboden letter en de huishoudtrap voor meten, die leerlingen letterlijk de stappen bij het omrekenen laat nemen. Bovendien kunnen we door zelf ons onderwijs te ontwerpen gemakkelijker aan sluiten bij de thema’s die we behandelen. Dat doen we in ieder geval al voor de vakken Taal en Begrijpend Lezen. Het creëren van (thema)hoeken kan nog een mooie aanvullende stap zijn en dat gaan we het komende jaar oppakken.

Uitgangspunt bij onze lessen zijn  leerlijnen. Deze leerlijnen dekken de kerndoelen en zijn er voor alle vakken vanaf groep 1 t/m 8. Omdat ze in leerlingentaal zijn beschreven, hebben leerlingen ze ook zelf in hun portfolio zitten en kunnen we deze tijdens de coachgesprekjes met hen evalueren. Omdat we constateren dat het regelmatig voeren van leerlinggesprekjes in de praktijk vaak onder druk staat, plannen we hiervoor in het rooster tijd. Het rapport is geïntegreerd in het portfolio (inclusief de Citoresultaten) en deze worden met leerling en ouders besproken tijdens het portfoliogesprek. Dit wordt als zeer positief ervaren en verhoogt de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs.

Het afgelopen jaar hebben we een start gemaakt met de doorgaande leerlijn van thematisch werken volgens de uitgangspunten van onderzoekend en ontwerpend leren. Van vakantie tot vakantie wordt er aan één thema gewerkt. Het thema wisselt overigens per bouw. We hebben daarvoor een scholing gevolgd, zodat we de thema’s zelf kunnen vormgeven. Ook hier kunnen onze leerlijnen als basis dienen. Na volgend jaar hebben we een doorgaande leerlijn voor thematisch werken. Elk thema koppelen we aan een ervaring in de praktijk, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan een boekwinkel, een museum, met de trein op stap te gaan etc. Ook onze creatieve activiteiten koppelen we aan onze thema’s. Naast deze creatieve middagen organiseren we wekelijks een aantal ateliers op het gebied van drama, muziek, yoga en filosoferen aan. Ook verdiepen twee collega’s zich op het gebied van ICT-vaardigheden. Het aanbod wordt door ons zelf verzorgd, op de yogalessen na.

Naast de scholing voor het thematisch werken, die volgend jaar wordt voortgezet, hebben we dit jaar het traject didactisch coachen afgerond. Het volgend schooljaar focussen we ons op scholing in effectieve instructie, aantrekkelijk spellingonderwijs en het rekenonderwijs voor leerlingen die moeite hebben met het rekenen. Daarnaast wordt er ingezet op coaching van het begeleiden van leerlingen met een andere onderwijsbehoefte, zodat we ook voor hen passend onderwijs kunnen aanbieden.

Samenvattend denken wij dat ons onderwijs al goed is toegerust en afgestemd op de huidige onderwijsontwikkelingen (zie ook  Strategisch beleidsplan van onze Stichting Arcade), maar dat er altijd ruimte is voor verbetering en/of verdieping. Daarvoor zijn hiervoor al een aantal mogelijkheden aangegeven. Daarnaast vraagt onze leerlingenpopulatie, die steeds gevarieerder wordt dat wij ons onderwijs blijven afstemmen op de verschillende leerstijlen en behoeftes. Een uitdaging die wij graag aangaan.