Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 


Doelen en resultaten van ons onderwijs


Arcade


Wat is kwaliteitszorg? 


Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continu streven naar verbetering en borgen van kwaliteit. Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de zorg voor de kwaliteit van onderwijs en de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 
 
Het bestuur heeft ook een plan, het ‘Strategisch Beleidsplan 2019-2023', waarin we onze ontwikkelrichting voor de komende vier jaren beschrijven. Er is een agenda vastgesteld, waarin ambitieuze doelen zijn opgenomen. Jaarlijks bespreken we of we onze doelen hebben bereikt en hoe we verder gaan. 
 
We hebben vastgelegd welke kwaliteit we binnen onze scholen willen zien, hoe dit wordt verantwoord en welke acties worden uitgevoerd. We baseren dit op het Inspectiekader 2017. De doelen van het onderwijs zijn vervolgens in de schoolplannen op scholengroepniveau en/of schoolniveau specifiek beschreven en worden jaarlijks besproken en vervolgd. 
 
Onderwijsstichting Arcade monitort de resultaten van het onderwijs met behulp van het Kwaliteitszorgsysteem Kwintoo en Volgsysteem voor leerresultaten DrieDeeOnline (ParnasSys m.i.v. augustus 2021). Voor onze nieuwkomersscholen gebruiken we het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus. De Vaardigheidsmeter wordt ingezet m.b.t. leerkrachtvaardigheden. In managementgesprekken worden doelen en resultaten van het onderwijs met de directeuren besproken:  

Maatregelen van het bestuur ter verbetering van de onderwijskwaliteit

   

Ontwikkelingen op onze school


De afgelopen twee schooljaren waren natuurlijk bijzonder door de lockdownsituatie, het werken in bubbels en het regelmatige thuisonderwijs. Gelukkig liep het thuisonderwijs veel beter dan in de 1e periode en hebben we geconstateerd dat het met de achterstanden meevalt. Wel merkten we dat de mate waarin de leerlingen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en bepaalde routines wegzakken.  Tijd dus om de touwtjes wat aan te trekken door toch waar nodig meer sturing te geven en aandacht te besteden aan de executieve functies (zelf plannen, aanpak werk, samenwerken etc.).  . Door het groepsdoorbrekend werken, merken we dat we goed in staat zijn de leerlingen op maat onderwijs te bieden. Zo doen bijvoorbeeld leerlingen uit groep 4 met een leesachterstand mee met het leesonderwijs van groep 3 en de leerlingen uit groep 5 die het aan kunnen, krijgen voor rekenen leerstof aangeboden op een hoger niveau. Zo kunnen we alle instructies op niveau gegeven en hebben we ruimte om leerlingen extra instructie te geven.

Kijkend naar ons onderwijs dan hebben we de methodes  losgelaten en wordt ons onderwijs steeds meer vormgegeven door gebruik te maken van spelvormen, bewegend leren en concreet materiaal. Op deze manier creëren we een grotere betrokkenheid van de leerlingen en komen we ook tegemoet aan leerlingen met een andere leerstijl. Een mooi voorbeeld hiervan is het leesonderwijs in groep 3; de leerlingen bedenken en maken daar zelf letterkaarten passend bij de aangeboden letter en de huishoudtrap voor meten, die leerlingen letterlijk de stappen bij het omrekenen laat nemen. Bovendien kunnen we door zelf ons onderwijs te ontwerpen gemakkelijker aan sluiten bij de thema’s die we behandelen. Dat deden we al voor het vak Begrijpend Lezen en vanaf komend schooljaar starten we hier ook mee voor het vak taal. Door beide vakken te integreren in thema's die de leerlingen aanspreken, hopen we het lezen en de taallessen betekenisvoller te maken, waardoor leerlingen gemotiveerder raken om met deze vakken aan de slag te gaan. Het creëren van (thema)hoeken kan nog een mooie aanvullende stap zijn en dat gaan we het komende jaar oppakken.

Uitgangspunt bij onze lessen zijn  leerlijnen. Deze leerlijnen dekken de kerndoelen en zijn er voor alle vakken vanaf groep 1 t/m 8. Omdat ze in leerlingentaal zijn beschreven, hebben leerlingen ze ook zelf in hun portfolio zitten en kunnen we deze tijdens de coachgesprekjes met hen evalueren. Omdat we constateren dat het regelmatig voeren van leerlinggesprekjes in de praktijk vaak onder druk staat, plannen we hiervoor in het rooster tijd. Het rapport is geïntegreerd in het portfolio (inclusief de Citoresultaten) en deze worden met leerling en ouders twee keer per jaar besproken tijdens het portfoliogesprek. Dit wordt als zeer positief ervaren en verhoogt de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Daarnaast is er natuurlijk altijd ruimte om met de leerkracht afzonderlijk een gesprek te plannen.

Het afgelopen jaar hebben we een start gemaakt met de doorgaande leerlijn van thematisch werken volgens de uitgangspunten van onderzoekend en ontwerpend leren. Van vakantie tot vakantie wordt er aan één thema gewerkt. We kiezen daarbij een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Per thema bekijken we welke leerlijnen hierin verwerken, zodat de leerlingen deze uiteindelijk wel allemaal aangeboden krijgen. Elk thema koppelen we aan een ervaring in de praktijk, bijvoorbeeld door een bezoek te brengen aan een boekwinkel, een museum, met de trein op stap te gaan etc. Ook onze creatieve activiteiten koppelen we aan onze thema’s. Mede gezien de maatschappelijke aandacht voor het lees- en taalonderwisj volgen we het komende jaar de cursus Zin in Lezen. Deze cursus is reeds door onze onderbouwcollega's gevolgd en zal dit jaar door de andere collega's worden gevolgd, zodat er een doorgaande leerlijn binnen de school ontstaat. In deze cursus is veel aandacht voor het inzetten van boeken en teksten bij thema's en het integreren van het taalonderwijs in het thema. Omdat we constateren dat het schrijfonderwijs langzamerhand een ondergeschoven kindje is geworden, hebben we een nieuwe methode aangeschaft die we het komende jaar gaan implementeren. De leerkrachten hebben onlangs een workshop gevolgd over deze schrijfmethode. Schrijven wordt een apart vak op het rooster. We denken dat door de grotere aandacht voor het schrijfonderwijs het toepassen van de taalafspraken en het spellingonderwijs verbeteren.
Klik om te vergroten

Naast de leervakken en de thema's organiseren we wekelijks in wisselende volgorde een aantal ateliers op het gebied van drama, muziek, yoga en filosoferen aan. Ook Wetenschap en Techniek, inclusief ICT onderwijs, staat elke week op het rooster. Naast de wekelijkse gymlessen starten we het komende jaar met sportclinics georganiseerd door de buurtsportcoaches eventueel in samenwerking met de leerlingen. Aandacht voor burgerschap is er binnen onze sociaal-emotionele methode Kwink en binnen onze thema's.

Het afgelopen jaar zijn we o.a. geschoold in het omgaan met leerlingen met andere onderwijsbehoeftes, zodat elke leerling passend onderwijs krijgt. Naast de hiervoor vermelde cursus Zin in Lezen worden de nieuwe leden van het team dit schooljaar geschoold als didactisch coach. Dee rest van het team neemt deel aan een opfrissingstraject. Tot slot zullen we ons aanbod voor Rekenen en Spelling nog eens kritisch bekijken en waar nodig aanpassen. Zo moet er in ieder geval meer aandacht komen voor het automatiseren.

Samenvattend denken wij dat ons onderwijs al goed is toegerust en afgestemd op de huidige onderwijsontwikkelingen (zie ook  Strategisch beleidsplan van onze Stichting Arcade), maar dat er altijd ruimte is voor verbetering en/of verdieping. Daarvoor zijn hiervoor al een aantal mogelijkheden aangegeven. Daarnaast vraagt onze leerlingenpopulatie, die steeds gevarieerder wordt dat wij ons onderwijs blijven afstemmen op de verschillende leerstijlen en behoeftes. Een uitdaging die wij graag aangaan.